Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Telefon sekretariatu : (22) 56 90 222
Dni i godziny, w których udziela się informacji o pacjentach : poniedziałek - piątek: 9:00 – 13:00, soboty, niedziele i święta: lekarz dyżurny

SZPITAL BIELAŃSKI Im. ks. J.Popiełuszki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
01 – 809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
Strona
główna
Dla lekarzy
rodzinnych
Centrum
Pacjenta
Rak Jelita
Polska
O oddziale
Chirurgii Ogólnej
Szpital
Bielański
Ordynator
Prof. dr hab n. med. Marek Szczepkowski

"Misją Szpitala Bielańskiego jest

udzielanie świadczeń zdrowotnych
na możliwie najwyższym poziomie jakości

w zakresie dostępnych środków finansowych,
zgodnie z zasadami sztuki medycznej,
doświadczeniem personelu,
najlepszymi tradycjami,
osiągnięciami naukowymi
oraz nowymi technologiami medycznymi,

w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy."
Szpital Bielański facebook
Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dążymy do świadczenia usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, z dbałością o środowisko naturalne i środowisko pracy.

Nasze cele realizujemy poprzez:
 • orientację na Pacjenta i dążenie do jak najpełniejszego zaspokajania jego potrzeb i oczekiwań,
 • ciągłą ocenę i podnoszenie jakości świadczonych usług,
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizacji pracy,
 • racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala, w szczególności:
  - podnoszenie kwalifikacji personelu i ich zaangażowanie na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych, ochrony środowiska oraz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - realizację działań dydaktycznych,
  - unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
  - poprawę wykorzystania istniejącej infrastruktury Szpitala,
 • stosowanie technologii medycznych i form organizacji zapewniających bezpieczne warunki pracy oraz sprzyjających środowisku naturalnemu,
 • spełnianie właściwych dla Szpitala wymagań wynikających z przepisów normatywno-prawnych i innych, dotyczących: jakości udzielanych świadczeń, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i osiąganie ciągłej poprawy w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w szczególności: ograniczenie zużycia zasobów, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • prowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP,
 • ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania: jakością, ochroną środowiska, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w oparciu o obowiązujące normy ISO – poprzez monitoring procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i eliminowanie zidentyfikowanych niedociągnięć.
Polityka Jakości ZSZ jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Szpitala, jest rozpowszechniona i realizowana w całym Szpitalu.

Dyrektor Szpitala Bielańskiego
Dorota Gałczyńska-Zych
Warszawa, 15 maja 2008 r.

Ustępujący Prezes
Polskiego Klubu Koloproktologii

ABK Grupa

Rak Jelita Polska

Historia Szpitala Bielańskiego

Oficjalne otwarcie Szpitala Bielańskiego nastąpiło 19 grudnia 1960 roku. Budowa placówki trwała długo - ponad 10 lat od chwili, gdy dr Aleksander Pacho (pierwszy po wojnie Kierownik Stołecznego Wydziału Zdrowia) wybrał i zatwierdził jej lokalizację. Pierwszym dyrektorem naczelnym placówki, został doc. dr med. Andrzej Trojanowski. Kubatura szpitala, który zbudowany jest w jednej bryle w kształcie litery H, wynosi ok. 160 000 m3.

Północne ramię budynku od ulicy Marymonckiej zajęły oddziały internistyczne, urologiczny, chirurgii dziecięcej, obserwacyjny i neurologiczny, pracownia rentgenodiagnostyczna, poradnia stomatologiczna i pracownia protetyczna. W łączniku mieściła się administracja, laboratorium, zakład fizykoterapii i rehabilitacji, punkt krwiodawstwa, pracownia serologiczna, blok operacyjny, sterylizacja, kuchnia i sala wykładowa.

W południowym ramieniu znajdowały się oddziały chirurgii ogólnej, urazowej, laryngologii, okulistyki, położnictwa i ginekologii oraz noworodków. Ogólna Izba Przyjęć usytuowana była na parterze w szczycie północnego skrzydła, a ginekologiczno - położnicza - w szczycie skrzydła południowego.

Od końca 1960 roku zaczęła działać Przychodnia Przyszpitalna, jako integralna część placówki. Piękny teren od strony zachodniej budynku - z sosnami, basenem, ławkami, stwarzał pacjentom i ich rodzinom możliwość korzystania ze spacerów i odpoczynku. Placówka pełniła rolę szpitala rejonowego dla 160 000 mieszkańców Bielan, Żoliborza oraz Łomianek i Izabelina, zabezpieczając fachową, pełnoprofilową pomoc medyczną. Szpital stanowił także bazę dla Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie. Większość oddziałów była klinikami, które łącznie z Zakładem Anatomii Patologicznej oraz Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej prowadziły działalność dydaktyczno - naukową.. Szpital wielokrotnie wizytowany był przez liczne delegacje rządowe, resortowe i grupy lekarzy z Afryki, Azji, obu Ameryk oraz Europy.

W 1982 r. przeniesiono oddział okulistyczny do Szpitala Praskiego, a na jego miejscu powstał oddział diagnostyki endokrynologicznej. Na początku lat osiemdziesiątych dobudowano do południowego ramienia 3 piętrowy budynek, pawilon H, dla Przychodni Przyszpitalnej, Zakładu Rentgenodiagnostyki, Stołecznej Przychodni Endokrynologicznej i szpitalnej administracji. W dniu 14 grudnia 1999 r. Szpitalowi Bielańskiemu nadano imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Przy wejściu głównym wmurowana została tablica pamiątkowa z popiersiem Patrona i cytatem "niech [...] lecząc ciało nie zapominają o duszy ludzkiej, która jest cząstką samego Boga".

Obecnie, Szpital Bielański liczy obecnie 712 łóżek ( w tym 35 noworodkowych). Zatrudnia ok. 1500 pracowników; w tym ok. 1300 osób personelu medycznego, z czego 81 osób to nauczyciele akademiccy. Przez 46 lat, do placówki przyjęto ponad 600 000 chorych. W okresie ostatnich 10 lat w Przychodni Przyszpitalnej leczono ponad 1,5 miliona pacjentów.

2011-2015 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.